HOTLINE:

0432 080 014
Gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên 2012
Cập nhập: 22/04/2014
Lượt xem: 5.110
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo xin gửi tới Quý cơ quan hữu quan và các Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng.
CÔNG TY CP VIỆT SÁNG TẠO
-------***-------
Số:       /CV-HĐQT
V/v : Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2012
 
  Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
- Uỷ Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty


Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo xin gửi tới Quý cơ quan hữu quan và các Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng.
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000600 và Giấy chứng nhận đăng ký thuế với mã số thuế 0101183511do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 07/11/2001 và cấp lại thay đổi lần 7 vào ngày 20/10/2009.

                Địa chỉ trụ sở Công ty : 17N8B Trung Hoà Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
                Điện thoại : 04 35332403            Fax : 04 35332404

Hiện nay, do tình hình kinh tế khó khăn và có nhiều diễn biến phức tạp. Công ty đang trong quá trình lập kế hoạch và định hướng chiến lược kinh doanh cho năm 2012 và các năm tiếp theo, đồng thời để chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội cổ đông được chu đáo nên Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo chưa tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị công ty xin báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và toàn thể Quý Cổ đông của công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên chậm nhất là ngày 30/06/2012.

Hội đồng Quản trị xin cam kết sẽ tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 trước ngày 30/06/2012 và sẽ thực hiện công bố thời gian và địa điểm cụ thể cũng như tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông đúng theo quy định Pháp luật hiện hành.
                                 Trân trọng !
Nơi nhận:                                                             
- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.
                                               
 
T/M CÔNG TY CP VIỆT SÁNG TẠO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
 
 
  ĐẶNG VĂN SỸ
CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC
Giới thiệu chung VST (8.635Lượt xem)
Hoạt động của công ty (7.210Lượt xem)