HOTLINE:

0432 080 014
Công ty thép Posco Công ty thép Posco
15/04/2014 | 2.108 lượt xem
Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng l­ợng lắp đặt biến tần ĐIềU KHIểN QUạT LàM MáT ĐộNG CƠ DC cho Cty thép Posco
Khách sạn hạ long Dream Khách sạn hạ long Dream
15/04/2014 | 1.272 lượt xem
Sử dụng biến tần cho hệ thống điều khiển bơm n­ớc của khách sạn
Công ty cấp n­ước lạng sơn Công ty cấp n­ước lạng sơn
15/04/2014 | 1.370 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
THUỷ ĐIệN CầN ĐƠN THUỷ ĐIệN CầN ĐƠN
15/04/2014 | 2.370 lượt xem
DùNG BIếN TầN ĐIềU KHIểN Hệ THốNG THÔNG GIó CHO THUỷ ĐIệN CầN ĐƠN
CTY NHựA HƯNG YÊN CTY NHựA HƯNG YÊN
15/04/2014 | 1.441 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO ĐộNG CƠ CủA MáY éP NHựA TIếT KIệM 30% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
KHáCH SạN MERITUS KHáCH SạN MERITUS
15/04/2014 | 2.258 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC LàM MáT CủA KHáCH SạN. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
KHáCH SạN MELIA KHáCH SạN MELIA
15/04/2014 | 1.464 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC LàM MáT CủA KHáCH SạN. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
KHách Sạn Nikko KHách Sạn Nikko
15/04/2014 | 1.816 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC LàM MáT CủA KHáCH SạN. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
Toà Nhà Hitc Toà Nhà Hitc
15/04/2014 | 1.392 lượt xem
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC CủA TOà NHà. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN