HOTLINE:

0432 080 014
KHáCH SạN MELIA
Cập nhập: 07/04/2017
Lượt xem: 1048
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC LàM MáT CủA KHáCH SạN. TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN
Sử DụNG BIếN TầN CHO Hệ THốNG BƠM NƯớC  LàM MáT CủA KHáCH SạN.
TIếT KIệM 30-40% ĐIệN NĂNG SO VớI TRƯớC KHI THựC HIệN