HOTLINE:

0432 080 014
Phiếu Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2014
Cập nhập: 08/07/2014
Lượt xem: 992
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền trong file đính kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước 16h00’ ngày 19/05/2014;
Hà nội, ngày … tháng … năm 2014
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
 
 
Tên cổ đông/đại diện cổ đông:...............................................................................................
Địa chỉ thường trú:................................................................................................................
Số CMND: ........................................ Ngày cấp:............................ Nơi cấp:........................
Điện thoại:......................................... Fax:..................................... Email:............................
 
Số cổ phần sở hữu: ………….. cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền: ……………... cổ phần
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
Tổng cộng: ……………... cổ phần của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo
 
Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày      tháng      năm 2014 của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo.
 
                                                                          Người đăng ký
                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trước 16h00. Ngày 19 tháng 05 năm 2014 để hoàn chỉnh thủ tục dự Đại hội.
Liên hệ: Ms Lê Thị Ngọc Thúy.
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo, địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà VP Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại: 043.208 0014  Fax: 043.208 0015      Email: le.ngoc.thuy@vst.com.vn
STT Tiêu đề tài liệu Loại tệp Dung lượng Tải về
1 3. Don dang ky tham du DHDCD.doc .doc ~30kb
2 4. Giay uy quyen tham du DHCD.doc .doc ~38kb