HOTLINE:

0432 080 014
Phiếu đang ký tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Cập nhập: 22/04/2014
Lượt xem: 1139
Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trước 16h00 ngày 27/06/2012 để hoàn chỉnh thủ tục dự Đại hội.
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
 
Tên cổ đông/đại diện cổ đông: …………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………
Số CMND: …………………………                Ngày cấp: …………..         ……..     Nơi cấp: ……………………
Điện thoại: …………………………                Fax: ………………………..              Email: ………………………
 
 
                Số cổ phần sở hữu: ……………….. cổ phần.
                Số cổ phần được uỷ quyền: ……………….. cổ phần.
                (Kèm theo giấy uỷ quyền tương đương với số cổ phần nhận uỷ quyền).
                Tổng cộng: ………………… cổ phần của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo.
 
Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo.
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trước 16h00 ngày      27/06/2012 để hoàn chỉnh thủ tục dự Đại hội.
Liên hệ: Ms. Nguyễn Hồng Hoa
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo, địa chỉ: 17N8B Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính -Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.35332403  Fax: 04.35332404              Email: nguyen.hong.hoa@vst.com.vn
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ……………, ngày…… tháng …… năm 2012
 
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo
 
Người ủy quyền:
-          Họ và tên: ………………………………………………………………………………...
-          CMND/ĐKKD số…………………….do…………………….. cấp ngày………………
-          Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...
-          Điện thoại: ………………Fax:………………Email:……………………………………
-          Mã số cổ đông: ……………………………….
-          Số lượng cổ phần sở hữu: …………………… cổ phần.
 
Người được ủy quyền:
-          Họ và tên: ………………………………………………………………………………...
-          CMND số…………………….. do……………………….. cấp ngày……………………
-          Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...
-          Điện thoại: ………………Fax:………………Email:……………………………………
 
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ……………….……………………. thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo theo Thư mời họp ngày 11/06/2012, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.
 
Ông/bà ……………………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.
 
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo, được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.
 
 
                    Người được ủy quyền                                                                          Người ủy quyền
                      Ký và ghi rõ họ tên                                                                        Ký và đóng dấu (nếu có)