HOTLINE:

0432 080 014
Chương trình đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo
Cập nhập: 22/04/2014
Lượt xem: 791
Thời gian tổ chức Đại hội: từ 9 giờ đến 12h00 ngày 26/01/2013) Địa điểm : Nhà D3 ngõ 73 Trần Quang Diệu - Đống Đa – Hà Nội
  CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
 
 Thời gian tổ chức Đại hội: từ 9 giờ đến 12h00 ngày 26/01/2013)
Địa điểm : Nhà D3 ngõ 73 Trần Quang Diệu - Đống Đa – Hà Nội
 
 
 
THỜI GIAN
 
NỘI DUNG
 
9h00-9h30
 Đón tiếp đại biểu và cổ đông
 Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
 
 
9h30-9h45
 
 Khai mạc Đại hội :
-          Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
-          Thông qua Chương trình nội dung Đại hội và xin Đại hội biểu quyết.
 
 
9h45-11h00
 
HĐQT trình bày các vấn đề :
- Đề nghị ĐHĐCĐ cho kiểm toán báo cáo tài chính 2010, 2011 và 9 tháng đầu năm 2012
-  Báo cáo v/v bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Hà
- Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc xin uỷ quyền của ĐHĐCĐ ch HĐQT trong việc đưa ra các phương án chấn chỉnh các hoạt động của Công ty, kể cả tái cơ cấu.
- Tờ trình về một số vấn đề trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012
BKS :
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán.
 
 
11h-12h00
 
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề;
- Đọc biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 
12h00 Bế mạc Đại hội.
       
                                                                                                         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
                                                                                                 CÔNG TY CP VIỆT SÁNG TẠO